fbpx

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az iBookr.ai Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.enkonyvelom.hu (továbbiakban: Webáruház) nyújtott szolgáltatás és annak a Vásárló által történő igénybevételének feltételeit és szabályait.

II. Alapfogalmak

Szolgáltató: iBookr.ai Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhelye, postai címe: 9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. IV/10.
 • Elektronikus levélcím: info@enkonyvelom.hu
 • Telefonszám: +36-96-524-748
 • Adószáma: 27932531-2-08
 • Nyilvántartási száma: Cg.08-09-031852
 • Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Vásárló: a Webáruházban regisztráló és a Szolgáltató részére megrendelést küldő személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást saját vagy harmadik személy részére vásárolta.

Webáruház: a https://enkonyvelom.hu webhelyen található honlap és az annak felületén megrendelhető szolgáltatások. A Szolgáltató részére a tárhelyet a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) biztosítja.

Szolgáltatás: a Webáruházon keresztül igénybe vehető könyvelési szolgáltatások.

Felek: a Szolgáltató és a Vásárló együttesen.

III. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

 1. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tartalmát az ÁSZF határozza meg, amely kötelező jogi kötőerővel bír és szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit ideértve különösen a szerződés létrejöttének feltételeit és körülményeit, a teljesítési határidőket, szállítási és fizetési feltételeket, felelősségi és szavatossági szabályokat illetőleg az elállási jog gyakorlásának, valamint a jogérvényesítés szabályait.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, azzal, hogy az új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.
 3. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, és magyar nyelven készült, továbbá a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

IV. Az ÁSZF elfogadása

 1. A Vásárló a Webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket és szabályokat megismerte és elfogadja.
 2. A Vásárló köteles az ÁSZF tartalmát elolvasni, megismerni, tekintettel arra, hogy az ÁSZF fentiek szerinti elfogadása még ennek hiányában sem mentesíti a Vásárlót az ÁSZF hatálya alól.

V. Regisztráció, a személyes adatok védelme, biztonság

 1. A Vásárlónak a szolgáltatást a Webáruház honlapján történő regisztrációt követően van módja megrendelni.
 2. A regisztráció során a Vásárló köteles megadni a nevét, e-mail címét, telefonszámát és a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges további adatait (születési név, születési hely, születés dátuma, adóazonosító, édesanyja neve, TAJ szám) Ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan és az Adatvédelmi Szabályzatban, illetőleg a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Adatvédelmi Tájékoztató megtalálható és megismerhető a Webáruház honlapján.
 3. Vásárlónak az esetleges adatbeviteli hibák módosítására bármikor lehetősége van, azzal, hogy a pontatlan adatokkal leadott és visszaigazolt szolgáltatás-megrendelés következményei alól ez Vásárlót nem mentesíti.
 4. A Vásárló a regisztráció során megadott jelszavát köteles bizalmasan kezelni, és azt illetéktelen személyek elől megóvni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a
  Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik. A Vásárló a fiókján keresztül történő megrendelésekért teljes felelősséggel tartozik.

VI. Árak

 1. A termékek ára a Webáruház honlapján minden esetben feltüntetésre kerülnek. Az árak ÁFÁ-t tartalmaznak, mivel az értékesítő ÁFA-körbe tartozik.
 2. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a rendszer hibájából eredően a Webáruház oldalán hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás általában szokásos árától jelentősen eltérő, irreális ár okán, és ebben az esetben Szolgáltató nem köteles ezen az áron értékesíteni a szolgáltatást Vásárló részére. Az ilyen hibás ár feltüntetése esetén ugyanakkor, azonnal e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

VII. A Megrendelés folyamata

 1. A regisztrációt követően a Vásárló a Webáruházból kiválasztja azon szolgáltatás(oka)t, amelyeket igénybe kíván venni, oly módon, hogy azok típusát és mennyiségét kijelöli, illetőleg meghatározza, majd az ezt a Webáruház meghatározott felületén megerősíti. Az igénybe kívánt szolgáltatás(ok) kiválasztása után a Vásárló az igénybe vételi szándékát megerősíti, amelyet követően sor kerülhet a fizetésre.
 2. A szolgáltatás kifizetése oly módon történik, hogy a Webáruház honlapjáról a rendszer a Vásárlót a vásárlási szándéka megerősítését követően egy olyan online fizetési felületre navigálja (Barion), ahol lehetőség van a szolgáltatások megfizetésére, vagy a vásárlási szándék megerősítését követően sor kerülhet közvetlen online bankkártyával vagy átutalással történő fizetésre is.
 3. A szolgáltatás(ok) megrendelése a rendelés leadásával és kifizetésével hatályosul, ezt követően a Webáruház a Vásárló által megadott adatokkal elkészíti a felek között létrejött, a Webáruház által iktatott egyedi szerződést, amelyet a Webáruház aláírásra megküld a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címére. Vásárló választása szerint azt vagy elektronikus-aláírásával vagy az egyedi szerződés kinyomtatott változatát aláírásával látja el és azt annak kiküldésétől számított 48 órán belül visszaküldi a Webáruház központi emailcímére, amelyet Webáruház elektronikus aláírásával lát el.
 4. Webáruház a 15. pontban megjelölt módon megküldött egyedi szerződés mellékleteként megküldi a Vásárló részére az igénybe veendő szolgáltatás kapcsán kötelezően kitöltendő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítási adatlapot, valamint nyilatkozatot, amelyet Vásárló a 15. pontban meghatározott módon ír alá és juttatja vissza a Webáruház részére.
 5. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött egyedi szerződés részét képezi jelen ÁSZF tartalma is, az egyedi szerződést pedig Webáruház iktatva a Vásárló profillapján tárolja, amelyet Vásárló a Webáruház saját profiljába való belépéssel emailben történőbelépéssel tud elérni.
 6. Webáruház tájékoztatja Vásárlót arról, hogy a Vásárló által igénybe vett szolgáltatáscsomag adott időszakra vonatkozó díja tartalmazza Webáruháznak a szolgáltatás adott időszakra vonatkozó nyújtásával kapcsolatos valamennyi költségét.
 7. Vásárló a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat legkevesebb (1) hónap időszakra rendelheti meg.
 8. Felek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződést határozatlan vagy határozott időre kötik meg egymással, Vásárló választásának megfelelően. Amennyiben Vásárló az egyedi szerződés megkötésekor határozott időre kívánja megkötni az egyedi szerződést, a határozott idő lejártát követően abban az esetben, amennyiben nem tesz ezzel ellentétes írásbeli nyilatkozatot a határozott idő lejártát követő 15 napon belül, a határozott időre megkötött egyedi szerződés határozatlan idejűvé válik.
 9. Határozatlan idejű egyedi szerződés felmondásának joga mindkét felet egyaránt megilleti, 30 napod felmondási határidővel.
 10. Felek rögzítik, hogy a Vásárló az általa igénybe vett szolgáltatások ellenértékét a felek között létrejött egyedi szerződésben megjelölt szolgáltatási időszak utolsó napján kell megfizetnie a „Barion” fizetési rendszer útján.
 11. Webáruház előzetesen jelzi, hogy a Vásárló fizetési kötelezettségét a „Barion” fizetési rendszer útján tudja teljesíteni. Ezen fizetési kötelezettség a Vásárló részére ún. ismétlődő fizetési kötelezettséget jelent, amely szerint a Vásárló a Webáruház között fennálló szerződéses jogviszony alatt jogosultságot biztosít a Webáruház képviseletében eljáró „Barion” fizetési rendszernek annak érdekében, hogy a fizetési rendszer a felek által az egyedi szerződésben meghatározott időszak – 1 naptári hónap – elteltével – külön hozzájárulás nélkül – automatikusan a Vásárló által kiválasztott szolgáltatáscsomag díjával fizetési számláját megterhelje.
 12. Vásárló jogosult a 22. pontban meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésének Webáruház és a fizetési rendszer üzemeltetőjénél való elektronikus úton történő lemondására, ugyanakkor ezen tény bekövetkezése a Vásárló részéről egyben az egyedi szerződés felmondását is jelenti.
 13. Webáruház tájékoztatja továbbá, hogy a Vásárló által kapott bankszámla-kivonatokon a Webáruház fizetési rendszerét üzemeltető „Barion Payment Zrt.” személy fog szerepelni, mint elfogadóhely.

VIII. Kellékszavatosság

 1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Kellékszavatossági igénye keretében a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás esetleges arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 3. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló – amennyiben a szolgáltatás természete lehetővé teszi – egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX. Elállási jog

 1. A Vásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.
 2. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a szolgáltatás díját haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti.
 3. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is.
 4. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. A Vásárló esetleges észrevételeit és panaszait az alábbi elérhetőségeken közölheti a Szolgáltatóval:
   • E-mail: info@enkonyvelom.hu
   • Postacím: 9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. IV/10.
   • Telefonszám: +3696 524748
 1. A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.
 2. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.
 3. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára.

a, Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

b, Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

   • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
   • Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
   • Fax száma: (96) 520-218
   • E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

c, Bírósági eljárás. A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

XI. Szerzői jogi feltételek

 1. A Webáruház honlapján található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket).
 2. A Webáruház látogatói nem jogosultak a Szolgáltató szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

XII. Kapusegéd

 1. Általános rendelkezések: A kapusegéd a KapuSegéd Kft. által kínált digitális asszisztens, amely képes egyszerű feladatok elvégzésére, információk szolgáltatására. Az IBOOKR KFT könyvelési feladatok ellátásához igénybe veszi a szoftvert.
 2. Használat:KapuSegéd szolgáltatás egy könyvelőbarát cégkapu és ügyfélkapu kezelési szolgáltatás, amely segít a könyvelőknek a tárhelyen érkezett üzenetek és dokumentumok feldolgozásában.
 3. Korlátozások: A kapusegéd nem helyettesíti az emberi interakciót, és bizonyos specifikus kérdésekben korlátozott lehet a válaszadásban. Amennyiben a kapusegéd nem képes válaszolni a kérdésre, a Vásárlót a megfelelő emberi ügyfélszolgálati csatornára irányítja.
 4. Felelősség: A Szolgáltató nem vállal felelősséget a kapusegéd által adott válaszok pontosságáért vagy teljességéért, kivéve ha azokat egy emberi munkatárs erősíti meg.

 XIII. Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak.
 2. A Vásárló a jelen ÁSZF-et megismerte, azok rendelkezéseit tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 3. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött szerződéses viszony tekintetében minden – így a szerződés megkötésével kapcsolatos – jognyilatkozatot magyar nyelven közlik egymással.
 4. Webáruház tájékoztatja Vásárlót, hogy a közöttük lévő jogviszony teljes fennállása alatt mindkét érintett fél által a másik fél részére adott adatokat és információkat bizalmasan kezelik, azokról harmadik személyt csak a másik érintett fél hozzájárulásával tájékoztatják. Felek a másik féltől való hozzájárulás beszerzésének elmulasztása esetén történő tájékoztatásnyújtás bekövetkeztével fenntartják maguknak a jogot kártérítés és esetleges sérelemdíj-igény érvényesítésére.
 5. Webáruház valamennyi rendelkezésre álló műszaki eszközével és módszerével biztosítja a részére átadott adatok sérthetetlenségét, azoknak illetéktelen személyhez történő eljutását.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta itt letölthető

Arrow-up